Overleg en Communicatie

Spelregels risicocommunicatie

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid wil transparant communiceren over het onderzoek en de onderzoeksresultaten en wil een relevante betrokkenheid creëren van diverse actoren. 

Om de kwaliteit van de communicatie en het overleg te bewaken, werden een aantal spelregels opgesteld. Daarin  bespreken we de uitgangspunten, kwaliteitseisen en aandachtspunten die we als toets gebruiken bij elke belangrijke ontwikkeling van de onderzoeksprojecten.

Lees de 'spelregels risicocommunicatie' (pdf-bestand):

pdf bestandSpelregels Risicocommunicatie (239 kB)

Rondetafelgesprekken over binnenmilieu, groene ruimte en eco-voeding (najaar 2016)

In het najaar van 2016 werden drie rondetafelgesprekken georganiseerd n.a.v. de opstart van de vierde cyclus van het Vlaams humane-biomonitoringsprogramma. Telkens gericht op één van de drie nieuwe thema's in het huidige meerjarenprogramma (2016-2020). Met name: binnenhuismilieu(groene) ruimte en ecologische voeding, telkens in relatie tot gezondheid.

Deze thema’s overschrijden de bevoegdheid van diverse beleidsdomeinen: naast leefmilieu en volksgezondheid denken we aan ruimtelijke planning, natuurbeleid, mobiliteit, huisvesting, energie, landbouw, enz. De rondetafelgesprekken hadden tot doel overleg op te starten met de betrokken beleidsdomeinen en maatschappelijke actoren, over de aandacht voor gezondheid binnen deze thema’s en de mogelijke rol van humane biomonitoring (HBM) daarbinnen.

De doelstelling van de rondetafelgesprekken was tweeledig.

  • Enerzijds wilden we het (voorlopige) onderzoeksplan van het Steunpunt voorstellen en hierover suggesties inwinnen (zowel voor het onderzoeksopzet als voor de communicatie en de finale beleidsdoorwerking van de onderzoeksresultaten).
  • Anderzijds wilden we ook de bredere thema's verkennen, zoals die aan bod komen in de diverse beleidsdomeinen zelf: welke noden, vragen en interesses m.b.t. milieu en gezondheid leven er bij andere beleidsdomeinen en actoren? Is er een gemeenschappelijke drijfveer voor milieu en gezondheid? Is het mogelijk en zinvol om tot een gedeelde visie te komen? En welke rol kan humane biomonitoring daarin spelen?

Rapportering rondetafelgesprekken:

Van elke ronde tafel werd een uitgebreid verslag opgemaakt. In deze verslagen geven we een overzicht van de voornaamste conclusies van het gesprek alsook de opportuniteiten en uitdagingen voor humane biomonitoring inzake de drie thema's:

pdf bestandVerslag Rondetafelgesprek Binnenmilieu en Gezondheid.pdf (2.31 MB)

pdf bestandVerslag Rondetafelgesprek Ruimtegebruik en Gezondheid.pdf (996 kB)

pdf bestandVerslag Rondetafelgesprek ecologische voeding.pdf (971 kB)

Interpretatie en beleidsvertaling onderzoeksresultaten ('het faseplan')

Het Vlaamse Humanebiomonitoringsprogramma levert heel wat data op over de complexe relatie tussen milieu en gezondheid. Data spreken echter niet altijd voor zichzelf. Daarom werd in het kader van het Steunpunt Milieu en Gezondheid een stapsgewijze aanpak ontwikkeld ('het faseplan') om de verdere interpretatie en beleidsvertaling van de onderzoeksresultaten te faciliteren. Deze vertaalslag gebeurt op een gestructureerde en participatieve manier.

Het faseplan heeft tot doel samenwerking op te zetten tussen de wetenschappers van het Steunpunt, de opdrachtgevende Vlaamse overheid en andere betrokken of belanghebbende actoren.

Het faseplan bestaat uit vier fasen:

  • Fase 1: Bepalen van prioriteiten voor beleid
  • Fase 2: Interpretatie van de HBM-data (verklaringen?) en formuleren van beleidsacties (oplossingen?)
  • Fase 3: Uitvoering van de beleidsacties
  • Fase 4: Evaluatie van de beleidsacties

Na elke cyclus van het Vlaamse Humane-biomonitoringsprogramma wordt een faseplan opgestart.

Contact

Vragen over de strategie voor communicatie en overleg  van het Steunpunt Milieu en Gezondheid? Contacteer:

De onderzoeksgroep CRESC van de UAntwerpen is verantwoordelijk voor de sociaal-wetenschappelijke aspecten van het onderzoek, waaronder risicocommunicatie en participatie.