Steunpunt III (2011-2015)

Voor de derde cyclus van het Vlaamse humane-biomonitoringsprogramma (2012-2015) werd verder gebouwd op de brede basis uit de eerste en tweede cyclus. Opnieuw werden in verschillende leeftijdsgroepen Vlaamse referentiewaarden bepaald, zowel voor historische vervuilende stoffen als voor nieuwere polluenten.

Daarnaast werd een derde hotspotonderzoek uitgevoerd bij jongeren in de Gentse kanaalzone, naar aanleiding van bezorgdheden over de mogelijke gezondheidseffecten van het drukke verkeer en de industriële activiteiten in de regio. Vooral de fijnstofproblematiek wordt in dit verband veel genoemd.

De resultaten van deze derde cyclus maakten het voor het eerst mogelijk om op een betrouwbare manier trends doorheen de tijd te bestuderen, voor sommige metingen (klassieke polluenten) over een periode van ongeveer 10 jaar tijd. De tijdstrends voor de meeste klassieke polluenten (zoals cadmium, lood, PCB’s en DDT) vertoonden een duidelijk dalende trend, naar analogie met dalende trends die eerder ook werden vastgesteld in het milieu over dezelfde periode. Ook voor enkele recentere stoffen kon reeds een dalende trend worden vastgesteld. Bij de huidige lagere concentraties aan milieuvervuilende stoffen werden echter nog vroegtijdige gezondheidseffecten waargenomen. Wat aantoont dat een verdere daling van de blootstelling verdere gezondheidswinst kan opleveren.
 

Referentiebiomonitoring Vlaanderen

Hotspot Gentse kanaalzone:

Focus op sociaal-economische status en etnische herkomst in de pasgeborenencampagne

In de pasgeborenencampagne werd speciale aandacht besteed aan het bereiken van sociaal kwetsbare doelgroepen en de invloed van sociaal-economische status op de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen.