Organisatie

De kern van het Steunpunt Milieu en Gezondheid bestaat uit het Dagelijks bestuur en het Veldwerkcomité. Het Dagelijks bestuur staat in voor het algemene management van het Steunpunt. De consortiumpartners worden in het Dagelijks bestuur vertegenwoordigd namens de promotoren. Het Veldwerkcomité staat in voor de praktische organisatie van het humane-biomonitoringsprogramma, voorgezeten door VITO als coördinator en PIH als verantwoordelijke voor het veldwerk en contact met de deelnemers.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid rapporteert over zijn werkzaamheden aan de opdrachtgevende Vlaamse overheid (via de minister voor leefmilieu) en de Stuurgroep. De Stuurgroep is het platform waar op regelmatige basis overleg plaatsvindt tussen de onderzoekers en het beleid. In de Stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur van het Steunpunt, het inhoudelijk bevoegde beleidsdomein voor Leefmilieu, de minister voor Leefmilieu, de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (raadgevende stem) en andere relevante beleidsniveaus (raadgevende stem).

Het Steunpunt wordt ook bijgestaan door een internationale Wetenschappelijke adviesraad en door enkele partners (bv. labo's). Daarnaast wordt overleg georganiseerd gedurende het onderzoek met diverse betrokken en belanghebbende partijen (stakeholders) o.a. in functie van het onderzoeksopzet, de communicatie en doorwerking van de wetenschappelijke bevindingen naar het beleid.

Verder op deze pagina leest u meer over de diverse onderdelen van de organisatiestructuur van het Steunpunt Milieu en Gezondheid.

 

Organisatiestructuur Steunpunt Milieu en Gezondheid

 

2.0. De projectinitiator 

UAntwerpen (in concreto de promotoren prof. I. Loots, prof. G. Schoeters en prof. A. Covaci) is de initiator van dit Steunpunt. De projectinitiator is verantwoordelijk voor de administratieve en financiële aspecten en oefent zijn functie uit in nauw overleg met de opdrachtgever en het Dagelijks Bestuur. 

2.1 De projectcoördinator 

Prof. G. Schoeters (VITO) is de projectcoördinator en samen met het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project. De coördinator is tevens verantwoordelijk voor de contacten met de bevoegde administraties van de Vlaamse Regering samen met de woordvoerder, wat betekent de overhandiging van technische en financiële rapporten en andere documenten. De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen alle deelnemers aan het consortium en voor de opvolging van het project plan, inbegrepen de transfer van de vooruitgangsrapporten en de overhandiging van de gerealiseerde producten. De coördinator zal het dagelijks bestuur (zie verder) voorzitten en alle nodige vergaderingen beleggen. Zij is verantwoordelijk voor jaarlijkse en eindverslagen waartoe alle deelnemers voorafgaandelijk hebben bijgedragen. 

2.2 De projectwoordvoerder 

Dr. Vera Nelen (PIH) is de woordvoerster voor het consortium naar de bevolking en de intermediairen en belanghebbenden. De inhoud van de boodschap(pen) wordt voorafgaandelijk overlegd en vastgelegd in het dagelijks bestuur (zie hieronder). De woordvoerder laat zich in de externe communicatie bijstaan door de gespecialiseerde onderzoeksteams zelf. 

2.3 Het Dagelijks Bestuur (DB) 

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de projectcoördinator, de projectinitiator, de projectwoordvoerder, een promotor van elke instelling, werkpakket verantwoordelijken en een vertegenwoordiger van de postdoctorale en doctoraatsonderzoekers. Het DB geeft uitwerking aan de strategische planning via jaarplannen en jaarverslagen en keurt ook de door de Initiator voorbereide financiële jaarplannen en administratieve jaarverslagen goed. De jaarplannen geven verdere uitwerking aan het Meerjarenprogramma qua taken en output. 

Het DB evalueert de vooruitgang van het project. Het DB moet ook de financiële rapporten van de initiator goedkeuren en beslissingen treffen inzake strategische wijzigingen van het project of de organisatie, indien dit noodzakelijk zou blijken. 

Tevens werd een document ‘pdf bestandSpelregels Risicocommunicatie (239 kB)' opgesteld en goedgekeurd door de Stuurgroep. Dit document verantwoordt op algemene wijze de uitgangspunten voor de externe communicatie van de onderzoeksresultaten en stipuleert afspraken tussen consortium en opdrachtgever die vervolgens de basis vormen voor de communicatiestrategie en plannen. 

Het DB is het forum waarop de externe communicatie van resultaten interdisciplinair wordt getoetst. 

Het DB vergadert tenminste op driemaandelijkse basis en wordt voorgezeten door de coördinator. Een afvaardiging van het DB vergezelt de coördinator en woordvoerder, afhankelijk van de agendapunten, op de Stuurgroep. 

2.4 Het Veldwerkcomité (VWC) 

Dit Comité wordt geleid door Prof. G. Schoeters (coördinatie) en E. Den Hond (verantwoordelijke veldwerk). De overige leden zijn vertegenwoordigers van de entiteiten en partners die aan het programma deelnemen. Afgevaardigden van de overheid kunnen worden uitgenodigd als waarnemers. De veldwerk coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de samenwerking m.b.t. studiedesign, het opstellen van vragenlijsten, de correcte organisatie van het veldwerk, inbegrepen de staalafname, de verdeling van de stalen, contacten met de studiedeelnemers, dagelijkse supervisie van de analyses, dataverzameling en databehandeling en ondersteuning voor rapportering en externe communicatie van de resultaten. Dit Comité wordt voorgezeten door de veldwerk coördinator, Prof. G. Schoeters. Dit Comité vergadert op regelmatige basis. 

2.5 De Stuurgroep

De Stuurgroep is het forum waarop het strategische niveau en het onderzoeksniveau overleg plegen. De Stuurgroep staat de beleidsraad bij in de inhoudelijke aansturing van de werking van het Steunpunt. De Stuurgroep oefent in het bijzonder volgende bevoegdheden uit: de aansturing van het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek binnen de beleidslijnen, als vermeld in het meerjarenplan; de bewaking van het tijdskader, als vermeld in het meerjarenplan; de controle op de financiële uitvoering van het meerjarenplan en de begroting; en de bewaking van de geïntegreerde werking tussen de verschillende entiteiten.

De Stuurgroep bestaat ten minste uit de volgende leden: een vertegenwoordiger van het functioneel bevoegd beleidsdomein (departement Omgeving, vroegen Leefmilieu, Natuur en Energie), een vertegenwoordiger van de functioneel aansturende minister (minister voor Omgeving, voorheen Leefmilieu), de promotor-coördinator van het Steunpunt, vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur van het Steunpunt, een vertegenwoordiger van de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (met raadgevende stem) en eventueel vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen bevoegd voor de transversale maatschappelijke thema's zoals deze omschreven zijn in de beheersovereenkomst en het meerjarenplan.

De Stuurgroep wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de functioneel aansturende minister in de Stuurgroep. (Samenstelling Stuurgroep)

2.6 De Internationale Wetenschappelijke Adviesraad (IWA) 

Deze raad dient als adviesorgaan en als klankbord. De raad is een bijkomend instrument voor kwaliteitscontrole en verzekert dat de activiteiten van het centrum in harmonie zijn met de internationale ontwikkelingen. Het Comité is samengesteld uit internationale gerenommeerde experten. (Samenstelling IWA)

De organisatiestructuur van het Steunpunt Milieu en Gezondheid wordt meer in detail besproken in de samenwerkingsovereenkomst:

pdf bestandSamenwerkingsovereenkomst Steunpunt Milieu en gezondheid 2016-2020.pdf (442 kB)

De relatie tussen Steunpunt en Vlaamse overheid staat in detail beschreven in de beheersovereenkomst:

pdf bestandBeheersovereenkomst Steunpunt Milieu en Gezondheid 2016-2020.pdf (211 kB)