Wie zijn wij?

Over het Steunpunt Milieu en Gezondheid

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid is een multidisciplinair onderzoeksconsortium bestaande uit onderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UGent, UHasselt, VUB, KULeuven) en de onderzoeksinstellingen VITO en PIH. Het consortium werkt reeds samen sinds 2002 - gedurende vier generaties van het Steunpunt Milieu en Gezondheid - en heeft daardoor een lange ervaring opgebouwd.

Het Steunpunt voert beleidsrelevant onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. Het huidige onderzoeksprogramma - voor de periode 2016-2020 - werd opgesteld in overleg met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (nu het Departement Omgeving) en de minister voor Leefmilieu.[1] Het onderzoek wordt opgevolgd door een Stuurgroep waarin ook andere relevante beleidsdomeinen en actoren vertegenwoordigd zijn.

De voornaamste onderzoeksopdracht van het Steunpunt is het opzetten van een transparant, breed gedragen en wetenschappelijk onderbouwd humane-biomonitoringsmeetnetwerk, als hoeksteen voor een duurzaam milieugezondheidsbeleid. Deze opdracht wordt allerminst opgevat als routinewerk. Binnen elke meetcampagne worden nieuwe klemtonen gelegd en ook (wetenschappelijk) innovatieve onderwerpen worden opgenomen. De brede en multidisciplinaire samenstelling van het onderzoeksconsortium en de inbedding in een internationale netwerk maakt van het Steunpunt een belangrijk kenniscentrum voor milieu en gezondheid in Vlaanderen. Als internationaal klankbord werd een wetenschappelijk begeleidingscomité samengesteld.

 

[1] De voorgaande cycli van het Steunpunt Milieu en Gezondheid (2002-2006, 2007-2011, 1012-2015) werden mede-gefinancierd en opgevolgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

Organisatiestructuur Steunpunt Milieu en Gezondheid

De kern van het Steunpunt Milieu en Gezondheid bestaat uit het Dagelijks bestuur en het Veldwerkcomité. Het Dagelijks bestuur staat in voor het algemene management van het Steunpunt. Het Veldwerkcomité staat in voor de praktische organisatie van het humane-biomonitoringsprogramma.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid rapporteert over zijn werkzaamheden aan de opdrachtgevende Vlaamse overheid (via de minister voor leefmilieu) en de Stuurgroep. De Stuurgroep is het platform waar op regelmatige basis overleg plaatsvindt tussen de onderzoekers en het beleid.

Het consortium van het Steunpunt bestaat uit diverse onderzoeksgroepen verbonden aan de vijf Vlaamse universiteiten (UAntwerpen, UHasselt, VUB, UGent, KUleuven) en twee onderzoeksinstellingen (VITO en PIH).

In de Stuurgroep wordt op regelmatige basis overleg gepleegd tussen de onderzoekers en het beleid. In de Stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur van het Steunpunt, het inhoudelijk bevoegde beleidsdomein voor Leefmilieu, de minister voor Leefmilieu, de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (raadgevende stem) en andere relevante beleidsniveaus (raadgevende stem).

De internationale wetenschappelijke adviesraad van het Steunpunt dient als adviesorgaan en als klankbord en werd net als het Steunpunt multidisciplinair samengesteld. De raad is een bijkomend instrument voor kwaliteitscontrole en verzekert dat de activiteiten van het Steunpunt in harmonie zijn met de internationale ontwikkelingen. Het Comité is samengesteld uit internationale gerenommeerde experten.